ผู้บังคับบัญชา


นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์

ผู้บังคับการกองบิน ๒๑


นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง

รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑


นาวาอากาศเอก ชากรณ์ ปิยะสันติ

รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑


นาวาอากาศเอก ภูวนัย มะโนปา

เสนาธิการกองบิน ๒๑