“ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้นาวาอากาศโท ทองสุข บัวแย้ม
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
กองบิน ๒๑ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ”เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1

2

3

4

5

6

7

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56