พิธีประดับยศนายทหารประทวน
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

DSC 3729

DSC 3732

DSC 3739

DSC 3748

DSC 3762

DSC 3802

DSC 3817

DSC 3823


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56