พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศทหาร ณ ห้องเวหาสสุข กองบิน ๒๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

z37 1

z37 2

z37 3

z37 4

z37 5

z37 6

z37 7

z37 8

z37 10

z37 10

z37 11

ผู้บังคับบัญชา

แนะนำกองบิน 21

dailynews

compretency

house1

phonebook banner

welfare21

kms

nodrone

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56