รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศตรวจสอบสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจสอบสภาพความพร้อมในการปฏิบัติของกำลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอด ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
1

2

4

5

6

7

8

9

10

12

DSC 5269


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56