รับคณะรองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0049

DSC 0053

DSC 0059

DSC 0062

DSC 0076

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56