กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี ๒๕๖๒
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ปี ๒๕๖๒
ในงานชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่ และกาชาด ๒๕๖๒ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 4844

DSC 4857

DSC 4861


DSC 4868

DSC 4875

DSC 4884

DSC 4922

DSC 4924

DSC 4926

DSC 4937

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56