กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูงจ้าง กองบิน ๒๑
ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พื้นที่ด้านข้างอาคารศิวิไล กองบิน ๒๑
1

2

3

4

5

8


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56