กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 0004

DSC 0009

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0025

DSC 0027

DSC 0041

DSC 0048 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56