พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คุณณัฏฐาวดี ทิพเวส ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
ส่งมอบหน้าที่ให้ คุณ ชนิกา แก่นทับทิม รองประธานชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
เนื่องในโอกาสที่ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พ้นหน้าที่ เพื่อเดินทางไปรับราชการที่ กรมข่าวทหารอากาศ
ในกิจกรรมส่งมอบหน้าที่ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประธานชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
ที่เดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ และรักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ณ ห้องประชุมนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 1338
DSC 1358

DSC 1388

DSC 1391

DSC 1398

DSC 1402

DSC 1412

DSC 1437

S 7594115


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56