หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เมื่ออังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ และ
สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ พร้อมทั้งชุดแพทย์ ออกหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒๑ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางด้านการแพทย์ ตัดผม ชาย – หญิง และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านเป้า ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 10

1 13

1 14

2 1

3

DSC 7601

DSC 7759

DSC 7762

DSC 7792

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56