“กองบิน ๒๑ ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑”
เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการร่วมพิธีทำบุญ และถวายพวงมาลา
แด่พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
DSC 0419

DSC 0420

DSC 0422

DSC 0436

DSC 0465

DSC 0468

DSC 0472

DSC 0496

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56