เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
รับมอบน้ำดื่มขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด พร้อมเสื้อผ้า จำนวน ๙๘ กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยชำรุด เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ,แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กองบิน ๒๑
จะส่งมอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไป
1

2

3

4

5

6 1

6 2

6 3

DSC 0025

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56