รับคณะองคมนตรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและคณะ
เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
DSC 0084

DSC 0086

DSC 0092

DSC 0097

DSC 0104

DSC 0108

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56