กองบิน ๒๑ ร่วมงาน เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมงานเวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

DSC 0007

DSC 0010

DSC 0015

DSC 0026

DSC 0031

DSC 0035

DSC 0041

DSC 0043

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56