กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และคุณดารณี
คุณอนันต์ รองประธานชมบ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑
บริเวณถนนด้านหน้า วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
53078

53083

53084

DSC 9750

DSC 9762

DSC 9799

DSC 9829

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56