กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
และคุณดารณี คุณอนันต์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีเวียนเทียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
1

3

4

6

79

12


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56