กองบิน ๒๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา”
ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑

DSC 0007

DSC 0012

DSC 0015

DSC 0018

DSC 0021

DSC 0029

DSC 0040

DSC 0069

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56