รับคณะองคมนตรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ
เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑
DSC 1932

DSC 1946

DSC 1965

DSC 1969

DSC 1970

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56