กองบิน ๒๑ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมเป็นเกียรติพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 5570

DSC 5581

DSC 5583

DSC 5586

DSC 5612

DSC 5615

DSC 5624

DSC 5627

DSC 5633

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56