เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0009

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0017

DSC 0019

DSC 0028

DSC 0030

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56