รับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๓๗ คน
เยี่ยมชมกิจการ และฝึกทำแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในเขตสนามบิน ณ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0001

DSC 0006

DSC 0008

DSC 0011

DSC 0016

DSC 0020

DSC 0023

DSC 0025

DSC 0027

DSC 0028

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56