รับคณะรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐากูร สมัตถะ รองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0010

DSC 0007

DSC 0010

DSC 0012

DSC 0016

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0023

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56