รับคณะสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะ สำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการอาเซี่ยน กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 4011

DSC 4022

DSC 4026

DSC 4035

DSC 4039

DSC 4042

DSC 4050

DSC 4053

DSC 4060

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56