หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เมื่ออังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ และ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ พร้อมทั้งชุดแพทย์ ออกหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒๑
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านการแพทย์ ตัดผม ชาย – หญิง
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านดอนยู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
1 2

1 3

1 10

1 11

1 12

1 13

1 14

1 15

1 17

1 18

1 19

1 20

1 21

1 23

1 24

1 25

1 27

1 28

1 29

1 30

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56