เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ กองทัพอากาศ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑
และการดำเนินการของกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 2254

DSC 2275

DSC 2279

DSC 2284

DSC 2328

DSC 2336

DSC 2344

DSC 2348

DSC 2351

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56