กองบิน ๒๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมครอบครัว และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑
ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑

DSC 2028

DSC 2031

DSC 2041

DSC 2049

DSC 2061

DSC 2071

DSC 2080

DSC 2098

DSC 2109

DSC 2117

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56