“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๒๑
จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๐ คน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนย้ายสิ่งของ และซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ประสบวาตภัย
ณ บ้านนาเมือง และ บ้านตำแย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 0021

DSC 0023

DSC 0029

DSC 0032

DSC 0043

DSC 0051

DSC 0071

DSC 0091

DSC 0107

DSC 0122

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56