กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑
ร่วมกันป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมกองบิน ๒๑
DSC 8953

DSC 8958

DSC 8961

DSC 8972

DSC 8977

DSC 8979

DSC 8984

DSC 9000

DSC 9009

DSC 9013

DSC 9036

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56