พิธีการปิดฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีการปิดฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑
DSC 8325

DSC 8327

DSC 8329

DSC 8336

DSC 8339

DSC 8340

DSC 8343

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56