กองบิน ๒๑ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ณ บริเวณหอประชุม กองบิน ๒๑

DSC 6790

DSC 2990

DSC 3000

DSC 3009
DSC 3019

DSC 3020

DSC 3028

DSC 3038

DSC 3056

DSC 3063

DSC 3087

DSC 3112

DSC 3163

DSC 3188

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56