รับคณะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประกาศิต เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล กองบิน ๒๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
ณ ท่าอากาศยานทหาร และ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0047

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0061

DSC 0063

DSC 0067

DSC 0074

DSC 0109

DSC 0123

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56