รับคณะผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก คริส สมิท (Captian Chris Smith) ผู้ช่วยทูตทหารเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร
เดินทางมา เยี่ยมคำนับและติดตั้งรูปที่ระลึก ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเวหาสสุข กองบิน ๒๑
DSC 7061

DSC 7084

DSC 7093

DSC 7142

DSC 7151

DSC 7177

DSC 7190

DSC 7197

DSC 7211

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56