รับคณะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศตรี สมชาย พงศ์พระธานี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน / ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง นภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0032

DSC 0031

DSC 0050

DSC 0055

DSC 0063

DSC 0064

DSC 0077

DSC 0115

DSC 0124

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56