“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑/รองอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน๒๑
จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน ๒๑ ออกให้ บริการด้านการแพทย์ มอบยาสามัญประจำบ้าน
และร่วมมอบถุงยังชีพร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีให้กับผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านกะแอก ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 6396

DSC 6400

DSC 6403

DSC 6431

DSC 6439

DSC 6447

DSC 6464

DSC 6473

DSC 6484

DSC 6491

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56