"รับคณะองคมนตรี"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะ
เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้ นาวาอากาศ ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑

DSC 0007

DSC 0011

DSC 0021

DSC 0025

DSC 0030

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56