กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับคณะ คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับคณะ คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
S 19415069

S 19415070

S 19415071

S 19415072

S 19415073

S 19415074

S 19415076

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56