นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๑
เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี ๖๓
เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้มีความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติ ของสมาชิกอาเซียน นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
ณ หอประชุมกองบิน ๒๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

1

2

3

4

5

6

7

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56