กองบิน๒๑ จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ต้านภัยยาเสพติด
กองบิน๒๑ จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ต้านภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษารอบที่ตั้ง กองบิน๒๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนาเสพติดให้โทษ
ณ โรงเรียนอัสสัมชันและโรงเรียนลือคำหาญ ระหว่าง ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
1

2

3

4

5

6.1

6

8

9

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56