กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ๔ สมเด็จพระราชาคณะ ชาติภูมิอุบลราชธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สุนัน กลิ่นหอม เป็นผู้แทน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ๔ สมเด็จ

พระราชคณะชาติภูมิอุบลราชธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร) สมเด็จพุฒาจารย์ (อาสภมหาถร) และพระอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่ชา สุภทฺโท

ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 9576

DSC 9577

DSC 9579

DSC 9585

DSC 9597

DSC 9611

DSC 9617

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56