กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรม “คนไทยรักแผ่นดิน” ตามโครงการปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ อนุมัติให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ  กองบิน ๒๑  

จัดโครงการปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ “คนไทยรักแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนโดยรอบ กองบิน ๒๑

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดมุกดาหาร

DSC 4067

DSC 4085

DSC 4091

DSC 4142

DSC 5543

DSC 5571

DSC 5737

DSC 5753

DSC 5783

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56