พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔กรกฎาคม ๒๕๖๓DSC 9090

DSC 9204

DSC 9205

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56