“ กองบิน ๒๑ จัดโครงการกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ”
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมี นายเชษฐวาล บุญงอก และ พันตำรวจเอกบุรภัช บุรีภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ให้เกียรติเป็นวิทยากร   

ณ อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56