กองบิน ๒๑ เปิดการอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรูต้านภัยยาเสพติด
นาวาอากาศเอก วิทวัส ครองธานินทร์ เสนาธิการกองบิน ๒๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๒๑
“คิดดี..ทำดี..ต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมอาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

DSC 6821

DSC 6827

DSC 6828

DSC 6830

DSC 6854

DSC 6858

DSC 6879

DSC 6892

DSC 6899

DSC 6916

DSC 6919

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56