พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ในการรับมอบข้าวสารหอมมะลิของสมาชิกเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ
และส่งมอบสินค้า “ปลาฉิ้งฉ้าง และกะปิ ของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดพังงาในโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันตามแผนปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างคลังอาหาร
สร้างรายได้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สู้ภัยโควิด - ๑๙ ระหว่างสินค้าเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ กับสินค้าประมง/เกษตร จังหวัดพังงา โดยทางกองบิน ๒๑ ไ
ด้อำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
01

02

03

04

05

06

07

IMG 0025 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56