"กองทัพอากาศอยู่เคียงข้างประชาชน"
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารกองทัพอากาศ

ได้นำมังคุด จำนวน ๔,๙๐๐ กิโลกรัมที่กองทัพอากาศรับซื้อจากเกษตรกรในภาคตะวันออก ที่ประสบปัญหาปริมาณผลิตผลล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

ส่งมอบให้กับเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๑๑ ตำบล

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID -19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓


1

2

3

4

5

6

7

8

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56