กองบิน ๒๑ “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด - ๑๙”
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑
นำสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค นำไปใส่ “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด - ๑๙” ที่บริจาคช่องทางกองบิน ๒๑ ด้านถนนอุปลีสาน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ โดย กองบิน ๒๑ ได้ตั้งตู้ปันสุข จำนวน ๓ จุด
ได้แก่ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าช่องทางกองบิน ๒๑ ถนนอุปลีสาน จุดที่ ๒ บริเวณหน้าช่องทางกองบิน ๒๑ ชุมชนนาควาย และจุดที่ ๓ บริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน ๒๑
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนตู้โทรศัพท์สาธารณะจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จำนวน ๙ ตู้ มาดัดแปลงเป็นตู้ปันสุข ซึ่งสามารถป้องกันสิ่งของภายในตู้ไม่ให้เสียหายได้อีกด้วย

1.1

1.2

3.1

4

5

6

7

8

11

13

14 2

DSC 2931

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56