เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี  รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ บริเวณสวนสาธารณะสวนทองใหญ่กองบิน ๒๑

1

1

3

5

6

7

8

DSC 3356

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56