กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ณ วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

DSC 0034

DSC 0014

DSC 0022

DSC 0032

DSC 0034

DSC 9961

DSC 9962

DSC 9985

DSC 9993

DSC 9998


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56