กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างเมือง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19
ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

 
DSC 9600

DSC 9604

DSC 9611

DSC 9630

DSC 9646

DSC 9659

DSC 9664

DSC 9689

DSC 9704

DSC 9713

DSC 9721

DSC 9724

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56